Magyar Földrajzi Múzeum – intézményvezető

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§ alapján pályázatot hirdet a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2018. augusztus 1-jétől 2023. július 31-éig szól.

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Budai út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 • A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján történő feladatellátás;
 • Munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben;
 • Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;
 • Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;
 • A kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében az alábbi feladatok magas színvonalon történő ellátása:

-          a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerinti, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesének őrzése, gondozása, és bemutatása,

-          kutatási tevékenység lehetőségének biztosítása,

-          kultúraközvetítő, közművelődési tevékenység ellátásával hozzájárulás az egész életen át tartó tanulás folyamatához,

-          közművelődési rendezvények és egyéb programok rendezése,

-          együttműködés nevelési-oktatási intézményekkel, ennek keretén belül múzeumpedagógiai programok szervezésével közreműködés az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérésében,

-          a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozása, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálat biztosítása,

-          turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóinak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten a gazdaság élénkítésének elősegítése,

-          részvétel a kulturális javak védetté nyilvánításával és kiviteli engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben.

 • Együttműködés muzeális intézményekkel valamint a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, a köz- és felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • Büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • Mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség;
 • Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret;
 • Végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlattal történő rendelkezés;
 • Vezetői gyakorlat;
 • Kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység;
 • A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudással való rendelkezés;

§  Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 1. melléklet 4. pontja szerinti közalkalmazotti munkakörök valamelyikébe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Tudományos fokozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • Idegennyelv-ismeret igazolása, mely történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával;
 • A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot és a vezetői gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • Szakmai önéletrajz;
 • Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;
 • Pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • Pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A megbízás kezdő időpontja: 2018. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot mellékletekkel együtt, postai úton, két nyomtatott példányban kérjük benyújtani Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve (2030 Érd, Alsó u.1.), valamint elektronikus úton Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője részére az jkormoczi@erd.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930/2018., valamint a beosztás megnevezését: „múzeumigazgató”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kétszeriné Perlaki Csilla közművelődési ügyintéző nyújt a 23/522-349 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje: Apályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.

A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően, a bizottság véleményét mérlegelve a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlés hozza meg. Az országos szakmúzeum vezetőjének megbízásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június havi rendes ülése.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu honlapon: 2018. március 5.

www.erd.hu honlapon: 2018. március 5.

Érdi Újság: 2018. március 7.

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.

Címkék