Intézményi belső ellenőr

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  Belső Ellenőrzési Csoport intézményi belső ellenőr munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 1. pont

Ellátandó feladatok: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII-31.) Korm. rendelet 15. § (7) bek. a.) pontja alapján az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat három költségvetési intézményének vezetői részére megállapításokat és javaslatokat megfogalmazni a bizonyosságot adó ellenőrzések és/vagy a tanácsadói tevékenység keretében. A belső ellenőrzési tevékenység során a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálni. A három intézménynél ellátni a belső ellenőrzési vezetői feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri, az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói szakképesítés,

§         A pályázó szerepeljen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §  (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban.

§         Költségvetési szervnél szerzett legalább 2 éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli szakmai tapasztalat.

§         Felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások.

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Közigazgatási szakvizsga megléte

§         Belső ellenőri gyakorlat

§         Önkormányzati költségvetési szervnél szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerezett problémamegoldás,

§         Objektivitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

§         motivációs levél

§  a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan

§         pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. november 12.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tajti Lászlóné Belső Ellenőrzési csoportvezető nyújt, a 06-23-522-320 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930-24/2018., valamint a munkakör megnevezését: intézményi belső ellenőr [MB1]

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.erd.hu  - 2018. október 21.

§         Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés határozott időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Címkék