A következőkben röviden összefoglaljuk, hogyan működik e vitarendezési fórum: kezdve az eljárás megindításától, egészen a döntés meghozataláig.

Hasonló tartalmaink:

 


Ki és milyen esetekben veheti igénybe a békéltető testületi eljárást?

Az eljárás a fogyasztó kérelmére indul. A jelenlegi szabályozás értelmében már nem csak a természetes személyek (magánszemélyek) kezdeményezhetik a békéltető testületi eljárás megindítását. A fogyasztóvédelmi törvény szerint fogyasztónak minősülnek a mikro, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek, társasházak, lakásszövetkezetek és egyházak is.
A békéltető testület hatáskörébe a termékek megvásárlásával és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták tartoznak. Ennek értelmében a testületnek nincs hatásköre például munkajogi és esélyegyenlőségi kérdésekben eljárni.
A pénzügyi, biztosítási panaszok rendezését pedig egy speciális fórum, a Pénzügyi Békéltető Testület (felugyelet.mnb.hu/pbt) hivatott ellátni.

 


Az eljárás megindítása

Békéltető testületi eljárás a fogyasztó (panaszos) írásbeli kérelme alapján indulhat. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje vitáját rendezni – ennek eredménytelensége esetén veheti igénybe a békéltetés rendszerét.

Az eljárás megindítása iránti kérelmet a fogyasztónak a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testülethez kell benyújtania.
A kérelem formanyomtatványa személyesen átvehető a Pest Megyei Békéltető Testület Irodájában, vagy letölthető honlapunkon a „Panaszküldés” menüpont alatt. A fogyasztónak a kitöltött kérelemben elő kell adnia röviden a vállalkozással szembeni panaszát, a panaszt alátámasztó tényeket, és csatolnia kell az okirati bizonyítékok másolatát. A fogyasztó meghatalmazott útján is eljárhat. Ebben az esetben csatolnia kell az ügyben eljáró személy eredeti meghatalmazását.
A kitöltött és aláírt kérelmet írásban, a mellékletekkel együtt a Pest Megyei Békéltető Testület elnöke részére kell megküldeni a következő elérhetőségek egyikére.
Postai úton: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. em. 331. sz. alatti címre, vagy a 1364 Budapest, Pf.: 81 postafiókra, vagy faxon: (06-1) 269-0703 telefonszámra, vagy e-mailben: pmbekelteto@pmkik.hu vagy a honlapunkon, a Panaszküldés menüpont alatt található panaszküldő formon keresztül (az aláírt kérelem és mellékleteinek papíralapú megküldésével, illetőleg elektronikusan a megnevezett dokumentumok szkennelésével és csatolásával).

Az elnök a panaszt 8 napon belül megvizsgálja. Amennyiben a testület hatáskörét és illetékességét megállapítja, a kérelmet nyilvántartásba veszi, szükség esetén a kérelem hiányainak pótlására felhívja a fogyasztót. Főszabályként a Pest Megyei Békéltető Testület a Pest megyében lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók esetében illetékes eljárni. A testület hatáskörének vagy illetékességének hiánya esetén az ügyet – a fogyasztó egyidejű értesítésével – a hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkező szervezetnek haladéktalanul megküldi.

A kérelem nyilvántartásba vételét követően az elnök értesíti a Vállalkozást az eljárás megindulásáról, és felhívja arra, hogy 8 napon belül nyilatkozzon a fogyasztói panasz jogosságáról, jelölje meg bizonyítékait és azt, hogy az eljáró tanács döntését kötelezésként (alávetés) elfogadja-e. A hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül az elnök meghallgatási időpontot tűz ki a felek számára. A tanács az eljárást az annak megindulását követő 90 napon belül befejezi, indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

Ha a vállalkozás nem válaszol a felhívásra, vagy nem jelenik meg a meghallgatáson, az eljáró tanács a rendelkezésére álló okiratok, bizonyítékok figyelembevételével, a jogszabályi rendelkezések alapján hozza meg döntését.

 


Milyen döntések születhetnek az eljárás során?

A békéltető testületi eljárás elsődleges célja a felek közötti vita mindkét fél számára elfogadható egyezséggel történő lezárása. A felek közötti egyezséget az eljáró tanács határozatba foglalja, mely végrehajtható.
Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében dönt. Ha a tanács a fogyasztó kérelmét megalapozottnak találja, kötelezést tartalmazó határozatot csak abban az esetben hozhat, ha a vállalkozás az eljárás során akként nyilatkozott, hogy aláveti magát az eljáró tanács döntésének. Ha a vállalkozás ilyen nyilatkozatot nem tett, az eljáró tanács ajánlást tesz, melynek teljesítését a fogyasztóvédelmi törvény a vállalkozás döntésére bízza. A vállalkozásnak azonban az ajánlás teljesítését is érdemes megfontolnia, mivel a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét nyilvánosságra hozza (például itt, honlapunkon, a Közzététel menüpont alatt).
Ha az eljáró tanács a meghallgatást követően a fogyasztó vállalkozással szembeni kérelmét megalapozatlannak találja, a kérelmet elutasítja.
A tanács az eljárást megszünteti, ha a fogyasztó a kérelmét visszavonja, a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak, az eljárás folytatása lehetetlen, vagy ha az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból nincs szükség.

A tanács határozatát, illetve ajánlását annak meghozatala napján hirdeti ki. A kihirdetett határozat, illetve ajánlás írásba foglalt egy-egy példányát a békéltető testület legkésőbb 30 napon belül megküldi a feleknek.
Bármilyen határozatot hoz az eljáró tanács – határozatba foglalt egyezség kivételével – az nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárásban érvényesítse.

 

 

 

 

 

forrás: panaszrendezes.hu

 

 

Címkék