Érdi Építészeti Nívódíj pályázat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a /2017.(IX.28.) határozata alapján pályázatot hirdet a városban létesült épületek építészeti színvonalának díjazására.

Hasonló tartalmaink:
I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a /2017.(IX.28.) határozata alapján pályázatot hirdet a városban létesült épületek építészeti színvonalának díjazására.

A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra kerülő megvalósult épületek mintaként szolgáljanak a városunkban egyre növekvő számban építkezők számára. A pályázat elősegítheti az épített környezet alakításában közreműködők – döntéshozók, beruházók, tervezők, kivitelezők – közötti kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelmét felhívjuk épített környezetünk fejlesztésének fontosságára.

II. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósult városépítészeti alkotással (épület, létesítmény, kertépítészeti terv stb.) részt vehet minden olyan személy, aki a megvalósításában felelős tervezőként közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az épület, alkotás megvalósításában közreműködők együttesen jelentkezhetnek, egy épület, épületegyüttes, egyéb alkotás csak egy pályázatként vehet részt a pályázaton. Amennyiben a tervező egyedül nyújtja be a pályázatot, akkor ehhez mellékelnie kell a tulajdonos, illetve annak képviselője írásos beleegyezését. Ha a tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor az építész-tervező írásos beleegyezését kell mellékelnie. A kivitelezőnek az építész-tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellé­kel­nie kell. A pályázatra csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek tervezője azonos az építési és használatbavételi engedélyben feltüntetettel.

Egy-egy kiemelkedő színvonalú építészeti alkotás díjazására független személyek (szak- és magánemberek), ill. szervezetek is javaslatot tehetnek, ami alapján a Városi Főépítész felkéri a tervezőt és az építtetőt a pályázaton való részvételre.

Feltétel továbbá:

 • A pályázat beadásának időpontját megelőző három éven belül került sor az épület használatbavételére.
 • Építésnél, telepítésnél az országos szakmai előírásokat és az érvényes szabályozási tervben rögzített előírásokat maradéktalanul betartották, az engedély kiadását követően a megvalósítás során építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés nem történt.
 • A sikeres pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók vállalják a teljes nyilvánosságot.
 • A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára – ha a Bizottság kéri – a létesítmények és azok környezetének részletes megtekintését, feltéve, hogy a látogatás időpontjáról szóló értesítést legalább 8 nappal korábban megkapják.
III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA
 1. A pályázatot 2017. október 27-ig kell az érdi Polgármesteri Hivatal Főépítészéhez személyesen vagy postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó u. 1., Polgármesteri Hivatal II. emelet 209.).(Postai úton benyújtott pályázatok esetében a benyújtási határidőn a postára adás napját kell érteni.)
 2. A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a pályázat megnevezését feltüntetve) elhelyezve, egybekötve (vagy fűzve) kell összeállítani és benyújtani.
 3. A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hiányosan benyújtott pályaműveket kizárja a pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a Bíráló Bizottság döntésének alávetik magukat.
IV. PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK
 • A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak:
 • nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de érintett tervező és (vagy) építtető, megbízó hozzájárulási nyilatkozatai (ezeket csomagoláson belül kell elhelyezni),
 • teljes építési engedélyezési vagy jóváhagyási tervdokumentáció eredeti vagy még értékelhető méretűre kicsinyített méretarányban (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, helyszínrajz),
 • jogerős építési és használatbavételi engedély, vagy egyéb esetben az ezzel egyenértékű okirat,
 • fényképek: legalább 4 db a létesítményről, különböző nézőpontokból felvéve.
 • A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 lehet.
V. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG

A Bíráló Bizottságot a Város Polgármestere, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Elnöke, a Köznevelési és Művelődési Bizottság Elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara Elnöke, felkért építészeti oktató, vagy más szaktekintély és a Városi Főépítész. alkotják. A Bizottság elnöke a Polgármester, előadója a Városi Főépítész. A Bíráló Bizottság egyszerű többségi szavazással dönt.

VI. PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA
 1. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak:
 • az épület, létesítmény telepítése, környezetbe illesztése,
 • az alaprajzi és a térbeli belső elrendezés megoldása,
 • a létesítmény építészeti formálása,
 • a szerkezet kialakítása, a részletképzések színvonala.
 1. A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműveket a beadási határidőtől számított 15 napon belül elbírálja és javaslatot tesz a Közgyűlésnek a díjazásra.  Egy évben legfeljebb két díj adható ki.
 2. A pályázat díjazására az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet szerinti összeg (jelenleg az Érdi Építészeti Nívódíjjal járó anyagi elismerés 200.000,- Ft) áll rendelkezésre. A díjazott pályázatok alkotói emlékplakettet és díszoklevelet vehetnek át.
VII. A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA

A pályázaton eredményt elért pályaművek a helyi sajtóban bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem részesített terveket az eredményhirdetéstől számított fél éven belül lehet átvenni személyesen a Városi Főépítésznél.

A pályázati kiírás és nevezési lap 2017. október 2-ától beszerezhető Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Csoportjánál (2030 Érd, Alsó u. 1., II. emelet 209.), ill. a www.erd.hu honlapról letölthető.

További felvilágosítással Korsós Mónika szolgál a 06-23-522-396 telefonszámon.

 

Címkék