Gazdasági vezető

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere  a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Érd MJV Intézményi Gondnokság gazdasági vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott feladatok ellátása az önállóan működő és gazdálkodó Intézményi Gondnokság, valamint a hozzá rendelt önállóan működő intézmények vonatkozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői – , vagy

§         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerezett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie,

§         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

§   szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

§         cselekvőképesség,

§         büntetlen előélet,

§         magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§      KIRA program ismerete

§      FORRÁS program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajzot,

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

§      Iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát,

§         A nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) másolatát,

§   A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§    A pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2018. 07. 11.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 06. 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabóné Matics Zsuzsanna nyújt, a 06-23-521-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930-9/2018., valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat postai úton, a mellékletekkel együtt 3 nyomtatott példányban, fizetési igény megjelölésével kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 07. 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.erd.hu – 2018. 05. 23.

§         Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A beosztás betöltéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § d) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének megfelelően létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg. Közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidővel, határozatlan időre szól.

 

Címkék