Gazdasági vezető

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Érd MJV Szociális Gondozó Központ gazdasági vezető (vezető) beosztás ellátására.

Hasonló tartalmaink:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony          

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól (2018. 11. 01.-2023. 10. 31.)

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Emma u 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott feladatok elvégzése az Érd MJV Szociális Gondozó Központnál, mint önállóan működő és gazdálkodó intézménynél.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői – , vagy

§         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerezett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie,

§         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

§   szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

§         cselekvőképesség,

§         büntetlen előélet,

§         magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§      KIRA program ismerete

§      CGR program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajzot,

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

§      Iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát,

§        A nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) másolatát,

§    A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§   A pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2018. november 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Érsek Sándorné nyújt, a 06 20 562 7290 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930-16/2018., valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat postai úton, a mellékletekkel együtt 3 nyomtatott példányban, fizetési igény megjelölésével kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.erd.hu – 2018. augusztus 15.

§         Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A beosztás betöltéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § d) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének megfelelően létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg.

A vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.

 

Címkék