Hulladékcsökkentés az óvodákban

Csomagold át a jövőd! Ezzel a címmel tartottak előadást a Pumukli Német Nemzetiségi Óvodában. Az Óvodai Szakmai Napok keretében megtartott foglalkozáson a hulladékcsökkentés állt a középpontban.

Hasonló tartalmaink:

A kis­gye­rek­kor­ban elkez­dett kör­nye­zeti neve­lés jel­lem­for­máló ereje elvi­tat­ha­tat­lan. Ha az óvo­dá­ban kör­nye­zet­ba­rát szem­lé­let ural­ko­dik, meg­is­mer­te­tik a gye­re­ke­ket a körü­löt­tük lévő élő­vi­lág­gal, meg­ta­nul­ják sze­retni és tisz­telni a ter­mé­sze­tet, az pozi­tív hatás­sal lesz a sze­mé­lyi­ség­fejlő­dé­sükre és az empa­ti­kus képes­sé­gükre, és együtt­érző, fegyel­me­zett, figyel­mes felnőt­tekké vál­nak majd.

Ter­mé­sze­te­sen, itt is min­den­nek az alapja a játék. Ezek a kész­sé­gek és képes­sé­gek csak akkor ala­kul­hat­nak ki, ha egy­részt az óvoda tár­gyi fel­té­te­lei erre adot­tak, meg­fe­lelő a kör­nye­zet (az óvoda elhe­lyez­ke­dése segíti a kör­nye­zet meg­is­me­ré­sét), vagy olyan kirán­du­lá­so­kat, külön fog­lal­ko­zá­so­kat szer­vez­nek a gye­re­kek­nek, amik hatá­sára ezek az élmé­nyek beépül­nek mindennapjaikba.

A ter­mé­szeti neve­lés áldá­sos hatá­sait nem csak a kör­nye­zet és az állat­vi­lág élvezi majd, de a sze­mé­lyi­ségre gya­ko­rolt hatása is óri­ási. Ha egy óvo­dá­ban pél­dául a gye­re­kek maguk gon­doz­hat­nak növé­nye­ket vagy etet­het­nek álla­to­kat, akkor meg­ta­nul­ják a felelős­ség fogal­mát, tehát azt, hogy hogyan gon­dos­kod­ja­nak egy másik élő­lényről. Hiszen, pél­dául, ha a para­di­csom­pa­lán­tát nem locsol­ják meg rend­sze­re­sen, akkor az elszá­rad. A 3–6 éves gye­re­kek nyi­tott, befo­gadó sze­mé­lyi­sége pedig pont a meg­fe­lelő idő­szak arra, hogy eze­ket a kész­sé­ge­ket elmé­lyít­sük bennük.

A kör­nye­zet­tu­da­tos neve­lés tekin­te­té­ben a szülők­nek kell első­sor­ban pél­dát mutat­nunk gyer­me­ke­ik­nek. Ha csa­ládi kör­ben az a ter­mé­sze­tes, hogy sze­lek­tí­ven gyűjt­ik a sze­me­tet, vigyá­znak kör­nye­ze­tük tisz­ta­sá­gára és nem élnek pazarló módon, akkor a gyerekek számára is ez válik ter­mé­sze­tessé.

Ha mi nem tisz­tel­jük a kör­nye­ze­tün­ket, paza­rol­juk az ára­mot, a vizet és sze­me­te­lünk, ne vár­juk, hogy gyer­me­künk majd más­ként fog visel­kedni.

A ter­mé­szet védelme és kör­nye­zeti érté­ke­ink meg­óvása az embe­ri­ség közös érdeke, figyel­jünk hát arra, hogy ez gyer­me­ke­ink szá­mára is fon­tos legyen.

Címkék