Az OEVB 020/2018. (III.7.) határozata

Az OEVB 020/2018. (III.7.) határozata Harmath Gáborné, az Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában.
Hasonló tartalmaink:

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt jelölő szervezet bejelentése alapján Harmath Gábornéjelöltként történő nyilvántartásba vételét 172 darab érvényes és 205 darab érvénytelen ajánlás alapján elutasítja.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2018. március 10-én 16.00 óráig) a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

I N D O K O L Á S

Harmath Gáborné jelöltet az Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt jelölő szervezet 2018. március 5. napján, törvényes határidőn belül 130 db ajánlóív átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette. A leadott ajánlóívek közül 57 db nem tartalmazott aláírásokat. További 23 db ajánlóívről hiányzott az ajánlásokat gyűjtő polgár neve és aláírása, így ezen ívek ellenőrzését a Választási Iroda mellőzte.

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

A Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy a feldolgozott 50 darab ajánlóíven leadott 377 db ajánlás közül 172 db érvényes, és 205 db érvénytelen az alábbiak okán:

- 60 darab többszörös ajánlás miatt;

- 145 darab egyéb okból nem elfogadható.

Minderre figyelemmel az ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges ajánlás számot, így a Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét elutasította.

A Választási Bizottság jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124-127. §-a, 132. §-a, 133. § (2) bekezdésén, valamint 252. § (2) bekezdése alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 225-226. §-on alapul.

Érd, 2018. március 7.

 

Dr. Tóth Tamás

 

elnök

 

Címkék