Kezdődik az Érdi Csatornamű Társulat végelszámolása

Az ingatlantulajdonosokat képviselő küldöttek határozatot hoztak az Érdi Csatornamű Társulat jogszabályban meghatározott elszámolási eljárásának (végelszámolásának) megindításáról.

Hasonló tartalmaink:

Az elszámolást az ingatlantulajdonosok közül választott háromtagú Elszámoló Bizottság végzi. Az elfogadott beszámolókból kiderült, hogy a Társulat mindösszesen 3.889.000.000 Ft pénzeszköz átadásával járult hozzá a program megvalósításához, ami érintett ingatlanonként kb. 227.000 Ft-ot jelent. Közel 200 millió Ft még maradt az elszámolás után a Társulat számláin, ennek ingatlantulajdonosok közötti kiosztásáról is döntöttek a küldöttek. Az ülésen jelen volt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság képviselője is, aki a törvényességi felügyeletet biztosította.

Éves rendes ülését tartotta az Érdi Csatornamű Társulat küldöttgyűlése. Az ülésen első napirendi pontként elfogadták a tavalyi, 2017-es évről szóló beszámolókat és mérleget. A Társulat könyvvizsgálója jelentésében is megerősítette, hogy a mérleg és beszámoló hűen tükrözi a Társulat gazdasági tevékenységét.

Ezt követően a küldöttek elfogadták a Társulat és az Önkormányzat között megkötött Együttműködési Megállapodásról szóló beszámolót és a Megállapodás lezárását.

Amint a beszámolóban elhangzott, az Érdi Csatornamű Társulat a megalakulása után tartott első Küldöttgyűlésén egyhangúlag döntött arról, hogy együttműködési megállapodást köt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program megvalósításában való részvételről. Ebben a felek megállapodtak a tervezett műszaki tartalomról és a Program várható pénzügyi feltételeiről.

A Program előrehaladása során felmerült műszaki-pénzügyi feltételek figyelembe vételével a küldöttgyűlés a 2014. május 26-án egyhangú igen szavazatokkal, „nem” és  „tartózkodó” szavazatok nélkül úgy döntött, hogy a megkötött együttműködési megállapodást módosítja, kiegészítve a KEOP sajátos szabályai szerint nem finanszírozható, de víziközmű beruházás részeként, a Program teljes értékű megvalósítása érdekében szükséges projektelemek tekintetében is (pl. házi átemelő berendezések, egyedi bekötővezetékek, csatorna védelem érdekében beruházások, stb.).

Ezt követően a Küldöttgyűlés a 2017. május 26-án, egyhangú „igen” szavazatával, „nem” és „tartózkodó” szavazatok nélkül elfogadta az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat  pénzügyi beszámolóját a 2008–2016. év  közötti időszakról, és döntött a megállapodás módosításáról. E döntés értelmében az Önkormányzatnak átadandó pénzeszközök és ráfordítások mértékét 3.916.679.998 Ft-ban limitálta.

A Program végrehajtásáról szóló beszámolót az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (továbbiakban: Társulás) elkészítette, és azt a Társulás mindhárom tagönkormányzatának képviselő testületei – így Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése is – 2017 novemberében elfogadták. A végrehajtásról szóló beszámoló teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újságban, valamint az erd.hu és erdmost.hu honlapokon.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tájékoztatása szerint a vagyonátadás a 2017. november 30-án aláírt „Vagyonátadási megállapodás” aláírásával megkezdődött és a 2018. március 13-án történt végleges pénzügyi rendezéssel lezárult. Ezt követően az Intéző Bizottság haladéktalanul összehívta a Küldöttgyűlést a Társulat elszámolási eljárásának megindítása érdekében.

A program végleges költségelszámolása a Társulás beszámolója szerint a következő:

 

 Érd

 Diósd

 Tárnok

 Összesen

1. Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó beruházások

3 702 863 989

507 826 668

535 353 880

4 746 044 537

2. Szennyvízcsatorna hálózat építés, kapcsolódó úthelyreállítás és szervízút építés

20 174 235 206

3 053 296 897

2 167 301 453

25 394 833 556

3. Köztéri átemelők építése és szaghatás elleni védelem

1 370 131 199

199 513 124

125 860 839

1 695 505 162

4.Pénzügyi költségek (kötvény kamatok, finanszírozási költségek 2008-2017)

467 898 406

6 578 677

5 871 877

480 348 960

5. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások

1 412 219 069

203 904 222

181 283 108

1 797 406 399

MINDÖSSZESEN (1-5):

27 127 347 870

3 971 119 588

3 015 671 156

34 114 138 613

 

A Program megvalósítása során két szakaszt különböztethetünk meg. Az egyik, amelyet teljes egészében KEOP forrásból lehetett finanszírozni. Azonban a Programnak voltak olyan elemei is, amelyeket vagy a KEOP pályázati kiírás szerint nem lehetett elszámolni, vagy időben később tudott megvalósulni, mint az EU-s előírások szerinti N+2 év szabályban meghatározott időtartam. Ezen projektelemek megvalósításáról mind az érintett ingatlantulajdonosok a víziközmű társulati küldöttgyűlésein keresztül, mind a települési önkormányzatok 2014-ben döntöttek.

Az Érdre eső költségek a beszámoló szerint a következő pénzügyi forrásokból kerültek megvalósításra (Ft-ban):

EU-s (KEOP) finanszírozás

19 564 324 456

Saját rész

7 563 023 413

Összesen

27 127 347 869

 

Az Érdre eső 7.563.023.413 Ft saját rész teljes egészében nem állt rendelkezésre, hisz a program indulásakor becsült és a Társulat által eredetileg is vállalt önerő 4.200.000.000 Ft-nál nem lehetett több.

Ezért az önkormányzati Társulás (nem a Társulat) pályázatot nyújtott be az Önerő Alapról szóló 285/2012.(X.9.) Kormányrendelet szerint, amelyet a Program során megvalósult beruházásokra használt fel. Az Önerő Alap támogatást nem az egyes települések, hanem a három önkormányzat együttesen, a Társuláson keresztül kapta meg. A Társulás a Program megvalósítása során a KEOP és Önerő Alap által nem finanszírozott költségeket az önkormányzatok által biztosított pénzügyi forrásból fedezte.

Ennek megfelelőn a beruházási érték alapján felosztott Önerő Alap támogatás Érdre eső része 3.427.172.381 Ft volt. Az Önerő Alap támogatás csökkentette a fizetendő saját részt, azonban nem volt elegendő az Érdre eső rész finanszírozásához. Ezért ezen felül még 4.135.851.032 Ft-ot kellett biztosítani.

Ehhez Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól az érdekeltségi hozzájárulásból mindösszesen 3.889.000.000 Ft-ot kapott az Együttműködési Megállapodás alapján. A fennmaradó részt saját, egyéb költségvetési forrásaiból biztosította a Program saját részének finanszírozására.

Tehát a Társulat mindösszesen 3.889.000.000 Ft pénzeszköz átadásával járult hozzá a Program megvalósításához, ami érintett ingatlanonként kb. 227.000 Ft-ot jelent.

A beszámoló készítésének napján (2018. május 3-án) a Társulat bankszámláin 196.178.850 Ft pénzeszköz volt. Ez tehát az az összeg, amelyet már nem kellett átadni az Önkormányzatnak a Program megvalósítására. Várhatóan még az elszámolási eljárás során is lesznek befizetések illetve az elszámolási eljárás során a Társulat feladatainak ellátáshoz szükséges költségekre fedezetet kell elkülöníteni.

A Program lezárásával a törvény szerint kötelező elindítani a Társulat elszámolási eljárást, amely jelen Küldöttgyűlésen történő javaslat szerint meg is fog történni. Ennek során a Társulat tagjaiból választott háromtagú Elszámolási Bizottság a törvény által előírt feladatai mellett javaslatot tesz a fel nem használt pénzeszközök felhasználására is, amelyről a Küldöttgyűlés határoz.

Ez követően a harmadik napirendi pont a Társulat elszámolásáról szólt. Mivel az elszámolási eljárás megindításával az Intéző Bizottság hatásköre megszűnik, ezért ezt megelőzően a küldöttek megválasztották az Elszámolási Bizottság tagjait. Elnöknek Szabó Bélát, tagoknak Varjú Tamás és Buttinger Antal gazdasági szakembereket, érdi ingatlantulajdonosokat választották.

A Küldöttek döntöttek arról is, hogy a Társulat bankszámláin jelenleg levő összeg (196.178.850 Ft) és ami még befolyik 2018 október 30-ig, amelyre nem volt szükség a beruházás során, az ingatlantulajdonosok részére visszaosztásra kerüljön. Természetesen ennek pontos jogi feltételeit meg kell teremteni, ez is az Elszámoló Bizottság feladata lesz.

Címkék