Civiltámogatás, beszámolók és akácméz a Közgyűlésen

Apró módosítással, de idén is számíthatnak önkormányzati támogatásra a sikeresen pályázó érdi civil szervezetek, a Diósdi út 14. szám alatt kap helyet az Érd FM stúdiója, még egyszer kiírják a közbeszerzési eljárást a szennyvízszippantási közfeladat ellátására, és idén is lesz közbiztonsági nap az általános iskolások számára – egyebek között ezekről is döntött az érdi közgyűlés a február 20-án megtartott ülésén.

Hasonló tartalmaink:

Ezúttal megtörtént, ami az utóbbi időben nem túl gyakran fordult elő, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése csupán egyetlen képviselő távolmaradása mellett, tehát csaknem teljes létszámmal kezdte meg a tanácskozást. A meghívóban kiküldött napirendet két sürgős előterjesztéssel kiegészítve fogadta el a plénum, majd a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását is támogatta, ami a tavalyi pénzügyi teljesítések véglegesítését jelenti.

Az előző ülésen már jóváhagyták a képviselők a Városi Galéria működéséhez szükséges pénzügyi keretet, most ennek az összegnek a részletes szakmai felosztását is elfogadták. A szavazás előtt dr. Veres Judit szóvá tette, hogy bár örül annak, hogy az önkormányzat ilyen nagyvonalúan támogatja a Városi Galériát, de az előterjesztés határozati javaslatait csak akkor tudja megszavazni, ha végre a parkvárosi Közösségi Ház művelődési programjai is napirendre kerülnek. A polgármester emlékeztette a képviselő asszonyt, hogy az intézmény pénzügyi keretét már elfogadták, a mostani döntésük már csak a belső, szakmai felosztásra vonatkozik, de természetesen, mindenki úgy szavaz, ahogyan jónak látja. Ugyanakkor kifejtette, hogy a művelődési ház és a Galéria külön költségvetéssel működik, így a kultúrház költségvetésének felosztását érintő javaslatok nem érintik a Városi Galériát.

Ezután a helyi rádióval kapcsolatos döntések kerültek napirendre. Mint ismert, február 23-tól megszólalt az Érd FM 101,3, amit az önkormányzat tulajdonában álló Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. működtet. A stúdió a Diósdi út 14. alatti ingatlanban kapott helyet, de a képviselőknek most abban is állást kellett foglalniuk, hogy egyetértenek ezen ingatlan közterületből történő kivonásával, valamint azzal, hogy ezt a 80 négyzetméteres építményt az Érdi Városfejlesztési Kft. veszi át vagyonkezelésbe az Érdi Rádió működtetése céljából a feladat ellátásának idejéig. A határozati javaslatokat egyhangúlag támogatta a közgyűlés.

Az érdi civil szervezetek, a korábbi évekhez hasonlóan, az idén is pályázhatnak önkormányzati támogatásra. A város költségvetésében továbbra is 10 millió forint az erre a célra fordítható keret, de a bizottságok a beérkező pályázatok arányát figyelembe véve, kisebb átcsoportosítást kértek a korábbi támogatási főösszeg egyes keretek közötti felosztását illetően. A képviselők támogatták, hogy a közrendvédelmi keret terhére, ami 500 ezerről 400 ezer forintra csökken, az egészségügyi és a szociális keretet egyaránt 750 ezer forintról 800 ezer forintra emeljék. A többi keretösszeg viszont változatlan maradt, azaz a természet- és környezetvédelmi keret egymillió, a sport- és ifjúsági hárommillió, míg a kulturális civil keretben négymillió forint elosztására van lehetőség a pályázatot benyújtó civil szervezetek között. Évekkel ezelőtt a törvényi előírásnak megfelelően azon önkormányzatoknak, ahol szakképzés folyt, Integrált Szakképző Központokat kellett létrehozniuk, amelyeket a jelenlegi kormányzati törvény megszüntetett, ezért a közgyűlésnek most az ehhez a központhoz tartozó vagyontárgyak sorsáról kellett döntést hoznia. A plénum támogatta  egy háromoldalú megállapodás megkötését, ami alapján a Corvinus Tiszk Kft. (a korábbi Integrált  Szakképző Központ) leltárában szereplő ingatlanon végzett beruházási jogokat, valamint tárgyi eszközöket az önkormányzat veszi át, majd azokat a Kós Károly Szakképző Iskola működtetőjének, a Ceglédi Tankerületnek adja át.

A képviselők egyhangúlag jóváhagyták, hogy az önkormányzat megismételje, azaz ismét benyújtsa a László téri óvoda felújítását célzó pályázatát. Érden több óvoda épületét sikerült ilyen módon bővíteni és korszerűsíteni, de ahhoz, hogy minden óvodáskorú apróságot el tudjanak majd helyezni, újak építésére is szükség lenne.

A következő napirendi pont tárgya szintén a városlakók legkisebbjeit, de az iskolás korúakat érintette. A közgyűlés egyöntetűen támogatta, hogy idén is megszervezzék a városi közlekedésbiztonsági napot és vetélkedőt, amelynek az a célja, hogy az általános-, és középiskolás korú gyerekek megfelelő tudást szerezzenek a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésben, egyben figyelemfelhívás is ez nekik a balesetmentes közlekedésre és a helyes közlekedési magatartásra. A Pulai Edina (Jobbik) önkormányzati képviselő által pár éve kezdeményezett, május elejére tervezett rendezvény alkalmas lesz arra, hogy felkészítse a gyermekeket a vakációra, hiszen sokkal több időt töltenek majd a szabadban felnőttek felügyelete nélkül, ezért fontos, hogy ismerjék a KRESZ szabályait – hangsúlyozta a képviselő.

A városi plénum azzal is egyetértett, hogy Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolgáltatási szerződés, a neki nyújtott támogatás kis mértékű megemelésével módosításra kerüljön. Ezt követően elfogadták a képviselők az Érdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló, kiegészített beszámolót, amelybe bekerült az „Élő Rózsafüzér Zarándoklat Érd Körül” is, mint kulturális örökségünk hordozója. A továbbiakban beszámolók következtek. A közgyűlés bizottságainak, valamint a településrészi önkormányzatok 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolókat fogadta el a városi plénum, úgy, hogy mindegyikről külön-külön szavaztak a képviselők.

Antunovits Antal, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Kopor Tihamér, Mészáros Mihály és dr. Veres Judit, a településrészi önkormányzatok elnökei kivétel nélkül arról számoltak be, hogy tagjaik lelkiismeretes munkát végeztek, rendszeresen és tevékenyen vettek részt az üléseken, amit a Polgármesteri Hivatal munkatársainak e téren végzett munkájával együtt megköszöntek.

Ezután a közgyűlés a két sürgős előterjesztést tárgyalta meg. Egyikben arról döntöttek, hogy még egyszer kiírják a közbeszerzési eljárást a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására. Ezt már korábban is megtették, de az eddigi sikertelen kiírások miatt újra meg kell ismételni, és amennyiben most sem lesz eredményes az eljárás, az önkormányzat az ÉTH-t bízza meg ezzel a feladattal, annál is inkább, mert a város csatornázása befejeződött, így a jövőben egyre kevesebb munkája lesz a szippantással foglalkozó szolgáltatónak.

A másik sürgős indítványt Pulai Edina nyújtotta be, javasolva a fehér akác és az akácméz Magyar Értéktárba történő felterjesztését. Ezt azzal indokolta, hogy Európai Bizottság (EB) az elmúlt év végén benyújtott egy törvényjavaslatot az Európai Parlament és az Európai Tanács elé, amelyben a bürokraták meghatározták az „Európában idegenhonos özönfajok elleni küzdelem okait és alapvető feladatait.” Ennek a javaslatnak köszönhetően áldozatul eshet hazánk akác erdőállománya, amely nem mellesleg Európa akácerdeinek a fele. A képviselő szerint a magyarság összefogására van szükség, hogy nemzeti értékeinket és gazdasági érdekeinket megvédjük, hiszen az akácfának köszönhető az akácméz is, amelyről köztudott, hogy rengeteg embernek ad munkát nemcsak a méz előállításában, hanem a fakitermelésben is. Javasolta, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény szerint kezdeményezze a fehér akác és az akácméz Magyar Értéktárba történő felvételét, megvédve ezáltal a fafajtát és a mézet is.

T. Mészáros András a határozati javaslat módosítását terjesztette elő szóban, szerinte elegendő lenne a magyar akácméz hungarikummá nyilvánítása, mert akácfa nélkül akácméz sincs! Hozzátette, tájékozódott az akácfát illetően, és valóban megalapozott az akác túlburjánzásának megfékezése, mert ez a fafajta a többi faj kárára is szaporodik. Ebben a kérdésben tehát szakmai és értékvédelmi szempontokat egyaránt figyelembe kell venni. A módosító javaslat némi vitát generált a képviselők soraiban, volt aki a Magyar Értéktárba mindkettő, s akadt, aki csak egyik felvételét kezdeményezte volna. Végül a képviselők többsége Tóth Tamás javaslatával értett egyet, aki külön határozati javaslatban fogalmazta meg az akácfa, és külön az akácméz felvételét a Magyar Értéktárba.

Mivel az egyebek napirendi pontban senki nem jelentkezett szólásra, a közgyűlés rövid szünetet követően, zárt üléssel folytatta a munkát, és rangos városi kitüntetések odaítéléséről, valamint a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról döntöttek a képviselők.

Bálint Edit

(Érdi Újság 2014. február 27.)

Címkék