Közgyűlés (11.29.)

 M E G H Í V Ó Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. november 29-én (csütörtökön) 9:00 órakor kezdődő ülésére.

Hasonló tartalmaink:

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

NAPIREND ELŐTT

- Az Érd Város Szociális Munkájáért Díj átadása

- Érdi Építészeti Nívódíj átadása

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

-          Tájékoztató Az „ÉRDI KONZULTÁCIÓ – BATTHYÁNY PROGRAM 2019–2028” eredményéről és a kapcsolódó helyi közvélemény-kutatásról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

-          Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2017/2018. tanévben végzett munkájáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

           Meghívott: KLIK Érdi Tankerület vezetője, Érdi Szakképzési Centrum vezetője

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet kiemelt fejlesztési területeket érintő módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

6. Javaslat útkoncepció továbbfejlesztésére (későbbi postázás)

Előadó: Simó Károly alpolgármester

7. Javaslat településrészi önkormányzat létrehozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépített ingatlan megvásárlásáról szóló 78/2018. (IV.26.) és 79/2018. (IV.26.) határozatok módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érd, Ercsi úti köztemetőben alkalmazott temetői díjak felülvizsgálatára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására – Local Agenda 21 program

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az új városi térfigyelő kamerarendszer bővítésére, új kamerák
tervezett telepítési helyeinek kijelölésére és a beruházási célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat Érd és Térsége Közmű Társulással kötött pénzeszköz átadási megállapodások módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala etikai kódexének elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére hajléktalan ellátás meghosszabbított nyitvatartása miatt forrás biztosítása jogcímén

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására, valamint a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

18. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

Meghívott: Óvodavezetők

19. Javaslat a 20. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

20. Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

21. Javaslat az iskolaorvosi feladatok ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására, új pályázat kiírására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

22. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2018. évi belső ellenőrzési terveinek módosítására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

23. Beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

24. Egyebek

17:00 órától KÖZMEGHALLGATÁS

Érd, 2018. november 23.

 

T. Mészáros András

Címkék