Közgyűlés április 27-én

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 27-én, csütörtökön, 10.00 órai kezdettel tartja következő rendes ülését.

Hasonló tartalmaink:


NAPIREND ELŐTTÉrd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj és az Év Rendőre Díj átadása
Helyszín: Polgárok Háza Díszterme
Kezdete: 2017.04.27. csütörtök 10:00NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. – Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2016. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

- Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2016. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a 2016. évi polgármesteri keret felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet, valamint az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

6. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester
8. Javaslat az ÉTH Kft-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára
Előadó: T. Mészáros András polgármester9. Javaslat az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelő bizottsági tagjának megválasztására
Előadó: T. Mészáros András polgármester10. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárására
Előadó: T. Mészáros András polgármester11. Javaslat közlekedési tanulmány készítésére Érd, Diósd és Törökbálint települések közös finanszírozásábanElőadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az érdi 3264 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan közterületből való kivonására

Előadó: T. Mészáros András polgármester13. Javaslat az Érd, Alispán utca 8/A. szám alatti irodaház vagyonkezelésbe adásáraElőadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a Magyar Állam tulajdonában álló, Érd 033/28 és 033/30 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat Konzorciumi Megállapodás keretében pályázatok benyújtására a NIF Zrt.-vel a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester16. Javaslat pályázatok benyújtására a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásraElőadó: T. Mészáros András polgármester

17. – Javaslat a VEKOP-6.1.1-15-RD2 felhívással kapcsolatos Döntés-előkészítő Bizottság által megküldött döntési javaslatokkal való egyetértésre

- Javaslat a VEKOP-6.1.1-15-RD2 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázatok benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozatok módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött megállapodás módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Hargitai Farkasok Sportegyesület között jégcsarnok építésére kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

21. Javaslat a 4. számú házi gyermekorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

22. Javaslat óvodai tagintézmény-vezető pályázat mellőzésével történő ismételt vezetői megbízásával kapcsolatos fenntartói nyilatkozat kiadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő érdi köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséreElőadó: T. Mészáros András polgármester24. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal

Előadó: Simó Károly alpolgármester

25. Javaslat a 2017. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke26. – Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására- Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester
27. Beszámolók:- Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2016. évben végzett tevékenységérőlElőadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi működéséről

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

- Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalat 2016. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke28. EgyebekA következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

29. Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

30. Javaslat az Érdi Sport Díj 2017. évi adományozására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

31. Javaslat az Év Családja Díj 2017. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Címkék