Az OEVB 24/2018. (III.20.) határozata

Az OEVB 24/2018. (III.20.) határozata ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról.
Hasonló tartalmaink:

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az Élhetőbb, Boldog Magyarországért Párt jelölő szervezet ajánlóívei átadásának elmulasztása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot

A Választási Bizottság a jelölő szervezettel szemben 6.000.000,- Ft, azaz Hatmillió forint összegű bírságot szab ki. A bírság összegét a Magyar Államkincstár NVI Központosított Beszedési Számlára (10032000-01040391-00000000) kell megfizetni jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2018. március 23-án 16.00 óráig) a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

I N D O K O L Á S

Az Élhetőbb, Boldog Magyarországért Párt (székhelye:7052 Kölesd-Borjád, Petőfi S. u. 31.) jelölő szervezet (továbbiakban Igénylő) igénylése alapján a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban Választási Iroda) Sánta Dóra Eszter Pest Megye 1. számú egyéni választókerületi jelölt állításához 600 db, 02975C0001-02975C0600 sorszám alatti ajánlóív kinyomtatásáról gondoskodott.

A 2018. február 21. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a Választási Iroda az ajánlóíveket a fenti jelölő szervezet képviselője részére átadta.

A Választási Iroda az ajánlóívek leadására nyitva álló határidő lejártakor, 2018. március 6. napján 16.00 órakor megállapította, hogy az Igénylő ezen határidő lejártáig a rendelkezésére bocsátott 600 darab ajánlóívet nem adta át.

Ezen mulasztásával az Igénylő megsértette a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint a jelöltet állítani szándékozó szervezet, illetve a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000,- Ft.

Minderre figyelemmel a Választási Bizottság az Igénylőt 600 darab át nem adott ajánlóív után 6.000.000,- Ft, azaz Hatmillió összegű bírsággal sújtotta.

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 44.§ (1) bekezdése, 46.§-a és 124. §-a alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b) pontján alapul. A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontja alapján illetékmentes.

Érd, 2018. március 20.

 

 

 

Dr. Tóth Tamás

 

elnök

Címkék