Az OEVB 26/2018. (III.20.) határozata

Az OEVB 26/2018. (III.20.) határozata ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról.
Hasonló tartalmaink:

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az Elégedetlenek Pártja jelölő szervezet ajánlóívei átadásának elmulasztása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot

A Választási Bizottság a jelölő szervezettel szemben 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összegű bírságot szab ki. A bírság összegét a Magyar Államkincstár NVI Központosított Beszedési Számlára (10032000-01040391-00000000) kell megfizetni jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2018. március 23-án 16.00 óráig) a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

I N D O K O L Á S

Az Elégedetlenek Pártja (székhelye: 6080 Szabadszállás, Erdő tanya 4.) jelölő szervezet (továbbiakban Igénylő) igénylése alapján a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban Választási Iroda) Nótár Brigitta Pest Megye 1. számú egyéni választókerületi jelölt állításához 150 db, 02656GH0001-2656G0150 sorszám alatti ajánlóív kinyomtatásáról gondoskodott.

A 2018. február 23. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a Választási Iroda az ajánlóíveket a fenti jelölő szervezet képviselője részére átadta.

A Választási Iroda az ajánlóívek leadására nyitva álló határidő lejártakor, 2018. március 6. napján 16.00 órakor megállapította, hogy az Igénylő ezen határidő lejártáig a rendelkezésére bocsátott 150 darab ajánlóívet nem adta át.

Ezen mulasztásával az Igénylő megsértette a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint a jelöltet állítani szándékozó szervezet, illetve a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000,- Ft.

Minderre figyelemmel a Választási Bizottság az Igénylőt 150 darab át nem adott ajánlóív után 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer összegű bírsággal sújtotta.

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 44.§ (1) bekezdése, 46.§-a és 124. §-a alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b) pontján alapul. A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontja alapján illetékmentes.

Érd, 2018. március 20.

 

Dr. Tóth Tamás

 

elnök

Címkék