Óvodai beíratás: időpontok, tudnivalók, körzetek

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága a 2018/2019. nevelési évre az önkormányzat által fenntartott óvodákban a beíratás időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 2018. április 23. (hétfő) 8-18 óráig, és április 24.  (kedd) 8-17 óráig.

Hasonló tartalmaink:

Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájába (2030 Érd, Tárnoki út 58-62.) és az Erdőszéle Tagóvodába (2030 Érd, Favágó u. 63.) a beiratkozás az Érdi Szivárvány Óvodában (2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.) biztosított. A többi intézmény esetében az óvodai beiratkozás a körzeti óvodában történik.

A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

·       a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány,

·       a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványa,

·      a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

·      a gyermek TAJ-száma.

(A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (14) bekezdése alapján: A polgár köteles a személyazonosító igazolvány kiadását igényelni, ha nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal. A cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviselője köteles biztosítani azt, hogy a kiskorú polgár személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal rendelkezzen.)

Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályokról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

A jegyző a gyermeket a szülő kérésére – külön eljárásban – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életév betölti, felmentheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújthatja be kérelmét a lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás szabályai:

A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig.

A Nkt. 37.§-38.§-ai alapján az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az eljárás során a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges.

Érdi Kincses Óvoda (2030 Érd, Edit u. 3.) és tagóvodáiban:

- azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak (valamennyi tagóvodában és a székhelyóvodában),

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékosak hallás tekintetében a Fácán Tagóvodában (2030 Érd, Fácán köz 35.) fejleszthetők,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek akik, értelmi fejlődésben akadályozottak vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában (2030 Érd, Fő u. 12.) fejleszthetők.

Érdi Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.) és tagóvodáiban:

- azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak (valamennyi tagóvodában és a székhelyóvodában),

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékossággal élnek az Érdi Szivárvány Óvoda székhelyóvodájában (2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.) fejleszthetők,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás tekintetében) Kisfenyves Tagóvodában (2030 Érd, Erkel Ferenc u. 4.) fejleszthetők,

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tüneteket mutatnak, a Tusculanum Tagóvodában (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B.) fejleszthetők.

Német nemzetiségi óvodai nevelés a Pumukli Német Nemzetiségi Óvodában (2030 Érd, Riminyáki út 17.) biztosított.

Az Óvodák, Tagóvodák felvételi körzetét a Köznevelési és Művelődési Bizottság 12/2018. (III.14.) KÖMÜB határozata tartalmazza. A körzetek innen letölthetők:

Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái 

Kincses Óvoda 

Fácán Tagóvoda

Harkály Tagóvoda 

Kutyavári Tagóvoda

Ófalusi Tagóvoda 

Tállya Tagóvoda

Tündérkert Tagóvoda 

 Érdi Szivárvány Óvoda és Tagóvodái

Szivárvány Óvoda 

Erdőszéle Tagóvoda 

Kisfenyves Tagóvoda 

Meseház Tagóvoda

Napsugár Tagóvoda 

Tusculanum Tagóvoda

Címkék