Újraalkották a behajtási rendeletet

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a tavalyi évi zárszámadást, ami a tényadatokat jelenti, vagyis, hogy mennyi volt tavaly a bevétele és mennyi volt a kiadása az önkormányzatnak. A kettő közötti különbség az a pénzmaradvány, aminek a felosztásáról is döntöttek. 

Hasonló tartalmaink:

A közgyűlés márciusban kiemelt fejlesztési területté nyilvánított több területet a városban, többek között döntött Ófaluban a Minaret és környezetének közösségi célú, közterületi rendezése, valamint a Rozsnyói utcában óvoda kialakításának elősegítése céljából. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapján a HÉSZ készítésére vonatkozó írásos megállapodás megléte esetén a HÉSZ készítésének időszakára, annak hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre az önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő. A településfejlesztési szándékok megvalósításának garantálása céljából a változtatási tilalom időszaka alatt az érintett ingatlanok esetében a törvény értelmében építési tevékenységeket, értéknövelő beruházásokat végezni, valamint telket alakítani nem lehet.

2018. április 15. fordulópont a hazai közbeszerzések történetében. Ezen időponttól a papír alapú közbeszerzési eljárásokat felváltják az elektronikus úton történő eljárások. A jövőben a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárásokat a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) igénybevételével kell lebonyolítani. Az EKR használata kötelező mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők  számára. A város ennek megfelelően módosította Közbeszerzési Szabályzatát és bevezette az egységes, elektronikus közbeszerzési rendszert.

Közös megegyezéssel megszüntették a SZIPPANT-HAT Konzorciummal kötött közszolgáltatási szerződést, mivel a szerződés aláírásának időpontjától az időközben megvalósult közműves szennyvíz-csatorna hálózat beruházás következtében az ingatlanok túlnyomó többsége rácsatlakozott a közműves szennyvíz elvezető hálózatra, és így a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, elhelyezésére már csak minimális lakossági igény jelentkezik, így a konzorcium további fenntartása gazdaságilag nem indokolt. A kötelező közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a feladat ellátására az ÉTH Nonprofit Kft-t jelölték ki.

Újra alkották a behajtási rendeletet. Bács István alpolgármester elmondta, hogy mivel a városon áthaladó, illetve a városba érkező nehéz-tehergépjárművek forgalma növekszik, az önkormányzat kezelésében lévő közutak állapotára, a burkolatok minőségére, és a forgalom biztonságára  való tekintettel továbbra is indokolt az össztömeg korlátozás szabályozása, és az össztömeg korlátozást meghaladó járművek és járműszerelvények közlekedésének közútkezelő általi kontrollja.

- A jogszabályi környezet megváltozásának ellenére továbbra is lehetőség van arra, hogy az egyes egyéb súlykategóriák (3,5t; 5t; 7,5 t), valamint az NFM rendelet hatálya alá nem eső össztömegű gépjárművek közlekedésére vonatkozóan változatlanul rendeletben határozzuk meg azokat a feltételeket, amelyek biztosítják a közút és tartozékainak védelmét, a közlekedés biztonságának megóvását, valamint a hozzájárulás kiadásának eljárásrendjét. Ugyancsak fontos annak érvényesítése is, hogy a közútkezelői hozzájárulás, azaz behajtási engedély nélkül a városba belépő túlsúlyos járművek szankcionálása egyetlen esetben se maradjon el a város útjainak védelme érdekében – magyarázta az alpolgármester.

A behajtási engedély kiadására vonatkozó ügyintézési határidő a kérelem hiánytalan benyújtásától számított 3 munkanap. A behajtási engedély a kérelmező részére elektronikus úton kerül megküldésre. Az erről szóló értesítést a gépjármű vezetője köteles elektronikus formában vagy papír formátumban magánál tartani, továbbá   a menetlevélen és szállítólevélen feltüntetni és az ellenőrzést végző személynek kérésre bemutatni. Amennyiben a kérelmező nem tudja előre feltüntetni a gépjármű forgalmi rendszámát, behajtási kódot kap, melyre ugyanez a szabály vonatkozik. A behajtási engedély – általános szabályként – meghatározott útvonalra szól, kizárólag az ahhoz mellékelt útvonal-engedélyben meghatározott útvonalon történő közlekedésre jogosít. A korábbi rendelethez képest módosításra kerül a behajtási engedély időtartama, amely lehet eseti (1 nap), vagy határozott időre (1 hónap, 6 hónap) szóló. A 3 és 12 hónapos engedély megszüntetésre kerül.  Aki a behajtási engedélyt – a rendeletben meghatározott formátumban – az ellenőrzésre feljogosított személynek nem mutatja be, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 500.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

- A szabályozás új elemeinek várható hatásai között azzal számolunk, hogy a megváltozott előíráshoz alkalmazkodva rugalmasabban és hatékonyabban fog működni a behajtási engedélyek kiadásának rendje – húzta alá Bács István.

A közgyűlésen beszámolt tavalyi évi munkájáról a Polgárőrség, a Tűzoltóság és a Sirius Alapítvány is, ezekről a későbbiekben tudósítunk weboldalunkon.

Címkék